گروه اصلی

مَدفا ؛ مدرسه هوشمند فارسی
مَدفا ؛ مدرسه هوشمند فارسی

مدفا ترکیب سه سیستم تولیدشده توسط کانون فرهنگی آفتابگردان جهت مدیریت آنلاین یک مدرسه هوشمند است: حُجرا، نُمرا و تِستا